EKONOMA Prešov s.r.o.

Jednoduché účtovníctvo


  • vedenie peňažného denníka (súbor účtovných prípadov vrátane bankových výpisov)
  • vedenie pokladničnej knihy (súbor príjmových a výdavkov pokladničných dokladov)
  • kniha pohľadávok (súhrn vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
  • kniha záväzkov (súhrn prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
  • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
  • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
  • zostavenie ročnej účtovnej závierky ( daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch)
  • vedenie knihy jázd

Cenník