EKONOMA Prešov s.r.o.

Podvojné účtovníctvo


  • hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených
  • účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
  • saldokonto a zoznam odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
  • saldokonto a zoznam dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
  • účtovanie bankových výpisov
  • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
  • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
  • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
  • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok)
  • vedenie knihy jázd

Cenník